Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Αυτόματα tabs στη blog sidebar (SUPER BLOG HACK) Πηγή www.bloggertips.grΑκολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Σύνδεση στον blogger λογαριασμό σας
2. Σχεδίαση
3. Επεξεργασία html
4. Επέκταση προτύπων γραφικών στοιχείων
5. Με ctrl+F βρείτε το </head> και από πάνω του, επικολλήστε το παρακάτω:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<style type="text/css">.tabber{display:none;}<\/style>');
function tabberObj(argsObj)
{
var arg;
this.div = null;
this.classMain = "tabber";
this.classMainLive = "tabberlive";
this.classTab = "tabbertab";
this.classTabDefault = "tabbertabdefault";
this.classNav = "tabbernav";
this.classTabHide = "tabbertabhide";
this.classNavActive = "tabberactive";
this.titleElements = ['h2','h3','h4','h5','h6'];
this.titleElementsStripHTML = true;
this.removeTitle = true;
this.addLinkId = false;
this.linkIdFormat = '<tabberid>nav<tabnumberone>';
for (arg in argsObj) { this[arg] = argsObj[arg]; }
this.REclassMain = new RegExp('\\b' + this.classMain + '\\b', 'gi');
this.REclassMainLive = new RegExp('\\b' + this.classMainLive + '\\b', 'gi');
this.REclassTab = new RegExp('\\b' + this.classTab + '\\b', 'gi');
this.REclassTabDefault = new RegExp('\\b' + this.classTabDefault + '\\b', 'gi');
this.REclassTabHide = new RegExp('\\b' + this.classTabHide + '\\b', 'gi');
this.tabs = new Array();
if (this.div) {
this.init(this.div);
this.div = null;
}
}
tabberObj.prototype.init = function(e)
{
var
childNodes,
i, i2,
t,
defaultTab=0,
DOM_ul,
DOM_li,
DOM_a,
aId,
headingElement;
if (!document.getElementsByTagName) { return false; }
if (e.id) {
this.id = e.id;
}
this.tabs.length = 0;
childNodes = e.childNodes;
for(i=0; i < childNodes.length; i++) {
if(childNodes[i].className &&
childNodes[i].className.match(this.REclassTab)) {
t = new Object();
t.div = childNodes[i];
this.tabs[this.tabs.length] = t;
if (childNodes[i].className.match(this.REclassTabDefault)) {
defaultTab = this.tabs.length-1;
}
}
}
DOM_ul = document.createElement("ul");
DOM_ul.className = this.classNav;
for (i=0; i < this.tabs.length; i++) {
t = this.tabs[i];
t.headingText = t.div.title;
if (this.removeTitle) { t.div.title = ''; }
if (!t.headingText) {
for (i2=0; i2<this.titleElements.length; i2++) {
headingElement = t.div.getElementsByTagName(this.titleElements[i2])[0];
if (headingElement) {
t.headingText = headingElement.innerHTML;
if (this.titleElementsStripHTML) {
t.headingText.replace(/<br>/gi," ");
t.headingText = t.headingText.replace(/<[^>]+>/g,"");
}
break;
}
}
}
if (!t.headingText) {
t.headingText = i + 1;
}
DOM_li = document.createElement("li");
t.li = DOM_li;
DOM_a = document.createElement("a");
DOM_a.appendChild(document.createTextNode(t.headingText));
DOM_a.href = "javascript:void(null);";
DOM_a.title = t.headingText;
DOM_a.onclick = this.navClick;
DOM_a.tabber = this;
DOM_a.tabberIndex = i;
if (this.addLinkId && this.linkIdFormat) {
aId = this.linkIdFormat;
aId = aId.replace(/<tabberid>/gi, this.id);
aId = aId.replace(/<tabnumberzero>/gi, i);
aId = aId.replace(/<tabnumberone>/gi, i+1);
aId = aId.replace(/<tabtitle>/gi, t.headingText.replace(/[^a-zA-Z0-9\-]/gi, ''));
DOM_a.id = aId;
}
DOM_li.appendChild(DOM_a);
DOM_ul.appendChild(DOM_li);
}
e.insertBefore(DOM_ul, e.firstChild);
e.className = e.className.replace(this.REclassMain, this.classMainLive);
this.tabShow(defaultTab);
if (typeof this.onLoad == 'function') {
this.onLoad({tabber:this});
}
return this;
};
tabberObj.prototype.navClick = function(event)
{
var
rVal,
a,
self,
tabberIndex,
onClickArgs;
a = this;
if (!a.tabber) { return false; }
self = a.tabber;
tabberIndex = a.tabberIndex;
a.blur();
if (typeof self.onClick == 'function') {
onClickArgs = {'tabber':self, 'index':tabberIndex, 'event':event};
/* IE uses a different way to access the event object */
if (!event) { onClickArgs.event = window.event; }
rVal = self.onClick(onClickArgs);
if (rVal === false) { return false; }
}
self.tabShow(tabberIndex);
return false;
};
tabberObj.prototype.tabHideAll = function()
{
var i;
for (i = 0; i < this.tabs.length; i++) {
this.tabHide(i);
}
};
tabberObj.prototype.tabHide = function(tabberIndex)
{
var div;
if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; }
div = this.tabs[tabberIndex].div;
if (!div.className.match(this.REclassTabHide)) {
div.className += ' ' + this.classTabHide;
}
this.navClearActive(tabberIndex);
return this;
};
tabberObj.prototype.tabShow = function(tabberIndex)
{
var div;
if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; }
this.tabHideAll();
div = this.tabs[tabberIndex].div;
div.className = div.className.replace(this.REclassTabHide, '');
this.navSetActive(tabberIndex);
if (typeof this.onTabDisplay == 'function') {
this.onTabDisplay({'tabber':this, 'index':tabberIndex});
}
return this;
};
tabberObj.prototype.navSetActive = function(tabberIndex)
{
this.tabs[tabberIndex].li.className = this.classNavActive;
return this;
};
tabberObj.prototype.navClearActive = function(tabberIndex)
{
this.tabs[tabberIndex].li.className = '';
return this;
};
function tabberAutomatic(tabberArgs)
{
var
tempObj,
divs,
i;
if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; }
tempObj = new tabberObj(tabberArgs);
divs = document.getElementsByTagName("div");
for (i=0; i < divs.length; i++) {
if (divs[i].className &&
divs[i].className.match(tempObj.REclassMain)) {
tabberArgs.div = divs[i];
divs[i].tabber = new tabberObj(tabberArgs);
}
}
return this;
}
function tabberAutomaticOnLoad(tabberArgs)
{
var oldOnLoad;
if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; }
oldOnLoad = window.onload;
if (typeof window.onload != 'function') {
window.onload = function() {
tabberAutomatic(tabberArgs);
};
} else {
window.onload = function() {
oldOnLoad();
tabberAutomatic(tabberArgs);
};
}
}
/* Run tabberAutomaticOnload() unless the "manualStartup" option was specified */
if (typeof tabberOptions == 'undefined') {
tabberAutomaticOnLoad();
} else {
if (!tabberOptions['manualStartup']) {
tabberAutomaticOnLoad(tabberOptions);
}
}
//]]>
</script>

6. Τώρα βρείτε το ]]></b:skin> και από πάνω επικολλήστε το παρακάτω:

/*-- tabbed section starts --- */
.tabberlive{
margin:0;
padding:5px;
clear:both;
background:$tbbxbgcolor;
border:1px solid $tbbxbrcolor;
}
.tabbernav {
margin:0;
padding: 3px 0;
border-bottom: 1px solid $tbbxbrcolor;
font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size:12px;
font-weight:bold;
}
.tabbernav li {
list-style:none;
margin:0;
display:inline;
}
.tabbernav li a {
padding:3px 0.5em;
margin-right:1px;
border:1px solid $tbbxbrcolor;
border-bottom:none;
background:$tbbxcolor2;
text-decoration:none;
color:$tbbxcolor1;
}
.tabbernav li a:hover {
color:$tbbxcolor2;
background:$tbbxcolor1;
border-color:$tbbxbrcolor;
text-decoration:none;
}
.tabbernav li.tabberactive a,
.tabbernav li.tabberactive a:hover {
background:$tbbxcolor1;
color:$tbbxcolor2;
border-bottom: 1px solid $tbbxcolor1;
}
.tabberlive .tabbertab {
padding:5px;
border:1px solid $tbbxbrcolor;
border-top:0;
background:$tbbxcolor1;
}
.tabberlive .tabbertab h2,
.tabberlive .tabbertabhide {
display:none;
}
.tabbertab .widget-content ul{
list-style:none;
margin:0 0 10px 0;
padding:0;
}
.tabbertab .widget-content li {
border-bottom:1px solid $tbbxbrcolor;
margin:0 5px;
padding:2px 0 5px 0;
}
/*-- tabbed section ends---*/

7. Αποθήκευση

8. Πατήστε πάλι Επεξεργασία html (αυτη τη φορά μην τσεκάρετε το Επέκταση προτύπων γραφικών στοιχείων)

9. Τώρα πρέπει να προσθέσουμε τα Variable definitions για να κάνουμε εφικτές τις αλλαγές χρωμάτων στα tabs.


Βρείτε το σημείο που τελειώνουν τα Variable definitions (βοηθηθείτε από την παραπάνω εικόνα), (πάνω από το σύμβολο */ ) ,αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα :

<Variable name="tbbxbgcolor" description="Tab box Background Color"
type="color" default="#f8f8f8" value="#f8f8f8">
<Variable name="tbbxbrcolor" description="Tab box Border Color"
type="color" default="#dcdcdc" value="#dcdcdc">
<Variable name="tbbxcolor1" description="Tab box Color 1"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="tbbxcolor2" description="Tab box Color 2"
type="color" default="#5588aa" value="#5588aa">

10. Τώρα βρείτε το <div id='sidebar-wrapper'> και από κάτω του, επικολλήστε το παρακάτω:

<div class='tabber'>
<b:section class='tabbertab' id='tab1' maxwidgets='9'/>
<b:section class='tabbertab' id='tab2' maxwidgets='9'/>
<b:section class='tabbertab' id='tab3' maxwidgets='9'/>
<b:section class='tabbertab' id='tab4' maxwidgets='9'/>
</div>

11. Αποθήκευση

12. Τώρα πατήστε "Στοιχεία Σελίδας" όπου θα δείτε το παρακάτω:


Μετακινήστε όποιο gadget θέλετε στις αντίστοιχες θέσεις.

13. Είστε έτοιμοι!!! (επιτέλους)
14. Φτάσατε μέχρι το 14ο βήμα? Ε τότε αφήστε ένα σχόλιο με τις εντυπώσεις σας!

Πως αλλάζω τα χρώματα?

Από τον Σχεδιαστή Προτύπων>Προηγμένη όπως φαίνεται παρακάτω: