Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ BLOG ΜΑΣ Πηγή www.freeware-tools.net


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε ένα ελληνικό ημερολόγιο στο blog σας:

1. Σύνδεση στον λογαριασμό μας από το blogger.com
2. Σχεδίαση>Στοιχεία σελίδας>Προσθήκη gadget>HTML/Javascript
3. Εδώ επικολλούμε τον παρακάτω κώδικα:

<script>


setCal()

function getTime() {
// initialize time-related variables with current time settings
var now = new Date()
var hour = now.getHours()
var minute = now.getMinutes()
now = null
var ampm = ""

// validate hour values and set value of ampm
if (hour >= 12) {
hour -= 12
ampm = "Μμ"
} else
ampm = "Πμ"
hour = (hour == 0) ? 12 : hour

// add zero digit to a one digit minute
if (minute < 10)
minute = "0" + minute // do not parse this number!

// return time string
return hour + ":" + minute + " " + ampm
}

function leapYear(year) {
if (year % 4 == 0) // basic rule
return true // is leap year
/* else */ // else not needed when statement is "return"
return false // is not leap year
}

function getDays(month, year) {
// create array to hold number of days in each month
var ar = new Array(12)
ar[0] = 31 // Ιανουάριος
ar[1] = (leapYear(year)) ? 29 : 28 // Φεβρουάριος
ar[2] = 31 // Μάρτιος
ar[3] = 30 // Απρίλιος
ar[4] = 31 // Μάιος
ar[5] = 30 // Ιούνιος
ar[6] = 31 // Ιούλιος
ar[7] = 31 // Αύγουστος
ar[8] = 30 // Σεπτέμβριος
ar[9] = 31 // Οκτώβριος
ar[10] = 30 // Νοέμβριος
ar[11] = 31 // Δεκέμβριος

// return number of days in the specified month (parameter)
return ar[month]
}

function getMonthName(month) {
// create array to hold name of each month
var ar = new Array(12)
ar[0] = "Ιανουάριος"
ar[1] = "Φεβρουάριος"
ar[2] = "Μάρτιος"
ar[3] = "Απρίλιος"
ar[4] = "Μάιος"
ar[5] = "Ιούνιος"
ar[6] = "Ιούλιος"
ar[7] = "Αύγουστος"
ar[8] = "Σεπτέμβριος"
ar[9] = "Οκτώβριος"
ar[10] = "Νοέμβριος"
ar[11] = "Δεκέμβριος"

// return name of specified month (parameter)
return ar[month]
}

function setCal() {
// standard time attributes
var now = new Date()
var year = now.getYear()
if (year < 1000)
year+=1900
var month = now.getMonth()
var monthName = getMonthName(month)
var date = now.getDate()
now = null

// create instance of first day of month, and extract the day on which it occurs
var firstDayInstance = new Date(year, month, 1)
var firstDay = firstDayInstance.getDay()
firstDayInstance = null

// number of days in current month
var days = getDays(month, year)

// call function to draw calendar
drawCal(firstDay + 1, days, date, monthName, year)
}

function drawCal(firstDay, lastDate, date, monthName, year) {
// constant table settings
var headerHeight = 50 // height of the table's header cell
var border = 2 // 3D height of table's border
var cellspacing = 4 // width of table's border
var headerColor = "midnightblue" // color of table's header
var headerSize = "+3" // size of tables header font
var colWidth = 60 // width of columns in table
var dayCellHeight = 25 // height of cells containing days of the week
var dayColor = "red" // color of font representing week days
var cellHeight = 40 // height of cells representing dates in the calendar
var todayColor = "red" // color specifying today's date in the calendar
var timeColor = "green" // color of font representing current time

// create basic table structure
var text = "" // initialize accumulative variable to empty string
text += '<CENTER>'
text += '<TABLE BORDER=' + border + ' CELLSPACING=' + cellspacing + '>' // table settings
text += '<TH COLSPAN=7 HEIGHT=' + headerHeight + '>' // create table header cell
text += '<FONT COLOR="' + headerColor + '" SIZE=' + headerSize + '>' // set font for table header
text += monthName + ' ' + year
text += '</FONT>' // close table header's font settings
text += '</TH>' // close header cell

// variables to hold constant settings
var openCol = '<TD WIDTH=' + colWidth + ' HEIGHT=' + dayCellHeight + '>'
openCol += '<FONT COLOR="' + dayColor + '">'
var closeCol = '</FONT></TD>'

// create array of abbreviated day names
var weekDay = new Array(7)
weekDay[0] = "Κυρ"
weekDay[1] = "Δευτ"
weekDay[2] = "Τρι"
weekDay[3] = "Τετ"
weekDay[4] = "Πεμ"
weekDay[5] = "Παρ"
weekDay[6] = "Σαβ"

// create first row of table to set column width and specify week day
text += '<TR ALIGN="center" VALIGN="center">'
for (var dayNum = 0; dayNum < 7; ++dayNum) {
text += openCol + weekDay[dayNum] + closeCol
}
text += '</TR>'

// declaration and initialization of two variables to help with tables
var digit = 1
var curCell = 1

for (var row = 1; row <= Math.ceil((lastDate + firstDay - 1) / 7); ++row) {
text += '<TR ALIGN="right" VALIGN="top">'
for (var col = 1; col <= 7; ++col) {
if (digit > lastDate)
break
if (curCell < firstDay) {
text += '<TD></TD>';
curCell++
} else {
if (digit == date) { // current cell represent today's date
text += '<TD HEIGHT=' + cellHeight + '>'
text += '<FONT COLOR="' + todayColor + '">'
text += digit
text += '</FONT><BR>'
text += '<FONT COLOR="' + timeColor + '" SIZE=2>'
text += '<CENTER>' + getTime() + '</CENTER>'
text += '</FONT>'
text += '</TD>'
} else
text += '<TD HEIGHT=' + cellHeight + '>' + digit + '</TD>'
digit++
}
}
text += '</TR>'
}

// close all basic table tags
text += '</TABLE>'
text += '</CENTER>'

// print accumulative HTML string
document.write(text)
}
</script>

4. Αποθήκευση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το θέλετε μικρότερο, δοκιμάστε με τον παρακάτω κωδικό:

<script>


setCal()

function getTime() {
// initialize time-related variables with current time settings
var now = new Date()
var hour = now.getHours()
var minute = now.getMinutes()
now = null
var ampm = ""

// validate hour values and set value of ampm
if (hour >= 12) {
hour -= 12
ampm = "PM"
} else
ampm = "AM"
hour = (hour == 0) ? 12 : hour

// add zero digit to a one digit minute
if (minute < 10)
minute = "0" + minute // do not parse this number!

// return time string
return hour + ":" + minute + " " + ampm
}

function leapYear(year) {
if (year % 4 == 0) // basic rule
return true // is leap year
/* else */ // else not needed when statement is "return"
return false // is not leap year
}

function getDays(month, year) {
// create array to hold number of days in each month
var ar = new Array(12)
ar[0] = 31 // January
ar[1] = (leapYear(year)) ? 29 : 28 // February
ar[2] = 31 // March
ar[3] = 30 // April
ar[4] = 31 // May
ar[5] = 30 // June
ar[6] = 31 // July
ar[7] = 31 // August
ar[8] = 30 // September
ar[9] = 31 // October
ar[10] = 30 // November
ar[11] = 31 // December

// return number of days in the specified month (parameter)
return ar[month]
}

function getMonthName(month) {
// create array to hold name of each month
var ar = new Array(12)
ar[0] = "Ιανουάριος"
ar[1] = "Φεβρουάριος"
ar[2] = "Μάρτιος"
ar[3] = "Απρίλιος"
ar[4] = "Μάϊος"
ar[5] = "Ιούνιος"
ar[6] = "Ιούλιος"
ar[7] = "Αύγουστος"
ar[8] = "Σεπτέμβριος"
ar[9] = "Οκτώμβριος"
ar[10] = "Νοέμβριος"
ar[11] = "Δεκέμβριος"

// return name of specified month (parameter)
return ar[month]
}

function setCal() {
// standard time attributes
var now = new Date()
var year = now.getYear()
if (year < 1000)
year+=1900
var month = now.getMonth()
var monthName = getMonthName(month)
var date = now.getDate()
now = null

// create instance of first day of month, and extract the day on which it occurs
var firstDayInstance = new Date(year, month, 1)
var firstDay = firstDayInstance.getDay()
firstDayInstance = null

// number of days in current month
var days = getDays(month, year)

// call function to draw calendar
drawCal(firstDay + 1, days, date, monthName, year)
}

function drawCal(firstDay, lastDate, date, monthName, year) {
// constant table settings
var headerHeight = 50 // height of the table's header cell
var border = 2 // 3D height of table's border
var cellspacing = 4 // width of table's border
var headerColor = "midnightblue" // color of table's header
var headerSize = "+3" // size of tables header font
var colWidth = 60 // width of columns in table
var dayCellHeight = 25 // height of cells containing days of the week
var dayColor = "red" // color of font representing week days
var cellHeight = 40 // height of cells representing dates in the calendar
var todayColor = "red" // color specifying today's date in the calendar
var timeColor = "purple" // color of font representing current time

// create basic table structure
var text = "" // initialize accumulative variable to empty string
text += '<center>'
text += '<table border=" + border + " cellspacing=" + cellspacing + ">' // table settings
text += '<th colspan="7" height=" + headerHeight + ">' // create table header cell
text += '<font color="' + headerColor + '" size=" + headerSize + ">' // set font for table header
text += monthName + ' ' + year
text += '</font>' // close table header's font settings
text += '</th>' // close header cell

// variables to hold constant settings
var openCol = '<td width=" + colWidth + " height=" + dayCellHeight + ">'
openCol += '<font color="' + dayColor + '">'
var closeCol = '</font></td>'

// create array of abbreviated day names
var weekDay = new Array(7)
weekDay[0] = "Κυρ"
weekDay[1] = "Δευτ"
weekDay[2] = "Τρι"
weekDay[3] = "Τετ"
weekDay[4] = "Πεμ"
weekDay[5] = "Παρ"
weekDay[6] = "Σαβ"

// create first row of table to set column width and specify week day
text += '<tr valign="center" align="center">'
for (var dayNum = 0; dayNum < 7; ++dayNum) {
text += openCol + weekDay[dayNum] + closeCol
}
text += '</tr>'

// declaration and initialization of two variables to help with tables
var digit = 1
var curCell = 1

for (var row = 1; row <= Math.ceil((lastDate + firstDay - 1) / 7); ++row) {
text += '<tr valign="top" align="right">'
for (var col = 1; col <= 7; ++col) {
if (digit > lastDate)
break
if (curCell < firstDay) {
text += '<td></td>';
curCell++
} else {
if (digit == date) { // current cell represent today's date
text += '<td height=" + cellHeight + ">'
text += '<font color="' + todayColor + '">'
text += digit
text += '</font><br>'
text += '<font color="' + timeColor + '" size="2">'
text += '<center>' + getTime() + '</center>'
text += '</font>'
text += '</td>'
} else
text += '<td height=" + cellHeight + ">' + digit + '</td>'
digit++
}
}
text += '</tr>'
}

// close all basic table tags
text += '</table>'
text += '</center>'

// print accumulative HTML string
document.write(text)
}
</script>